• آب اکسیژنه

  • H2.O2

  • 7722-84-1

  • HIB000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

1.39044

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

34.02

دمای ذوب (°C):

-6.7

دمای جوش (°C):

141.1

ثبت نظر