• استن

  • CH3.CO.CH3

  • 67-64-1

  • ABC750

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.37422

HR:

2

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

58.09

دمای ذوب (°C):

-94.3

دمای جوش (°C):

56.2

ثبت نظر