• اسید سیتریک خشک

  • C6H8O7

  • 77-92-9

  • CMS750

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

7.85303

HR:

3

چگالی نسبی:

1.665

جرم مولی (گرم در مول):

192.14

ثبت نظر