• اسید فسفریک صنعتی

  • H3PO4

  • ۷۶۶۴-۳۸-۲ , 16271-20-8

  • E4GA8884NN

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

65

جرم مولی (گرم در مول):

98.00

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.885

دمای ذوب (°C):

42.35

دمای جوش (°C):

‎158

اسیدیته (pka):

2.148 7.198 12.375

ثبت نظر