• اوره

  • CH4N2O۱

  • 57-13-6

  • USS000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.45514

HR:

2

چگالی نسبی:

1.335

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

۶۰٫۰۶

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.32

دمای ذوب (°C):

133–135

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

107.9

ثبت نظر