• اکسید آهن

  • FeO

  • 1345-25-1

  • G7036X8B5H

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

6.52716

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

71.844

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

5.745

دمای ذوب (°C):

۱٬۳۷۷

دمای جوش (°C):

‎3414

ثبت نظر