• تری اتیلن گلیکول

  • C6H14O4

  • 112-27-6

اطلاعات بیشتر

دمای ذوب (°C):

−7 °C (19 °F; 266 K)

دمای جوش (°C):

285 °C (545 °F; 558 K)

ثبت نظر