• سود گرانول روسی

  • NaHO

  • 1310-73-2

  • 55X04QC32I

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

39.9971

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.13

دمای ذوب (°C):

۳۱۸

دمای جوش (°C):

‎1388

اسیدیته (pka):

13

ثبت نظر