• سولفات آلومینیوم

  • Al2(SO4)3·16H2O

  • 10043-01-3

  • AHG750

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

13.9837

HR:

2

چگالی نسبی:

2.71

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

342.15

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.672

دمای ذوب (°C):

770

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

870

ثبت نظر