• سیانور سدیم

  • Na.CN

  • 143-33-9

  • SGA500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.00311

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

49.01

دمای جوش (°C):

1496

ثبت نظر