• هیپوکلریت سدیم

  • ClHO.Na

  • 7681-52-9

  • SHU500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.08375

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

75.45

دمای ذوب (°C):

18

ثبت نظر