واکنش های شیمیایی سود پرک و کاربرد آن

ترکیب شیمیایی سود پرک با نام های متداول در بازار خرید و فروش مواد شیمیایی شامل کاستیک سودا، هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید، یکی از پرکاربردترین ترکیبات شیمیایی با خاصیت قلیایی می باشد. گرانول های سود یا پرک های جامد هیدروکسید سدیم به رنگ سفید مایل به شیری، به فروش می رسند. سدیم هیدروکسید می تواند رطوبت هوا را جذب کند.

ترکیب شیمیایی سود پرک با نام های متداول در بازار خرید و فروش مواد شیمیایی شامل کاستیک سودا، هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید، یکی از پرکاربردترین ترکیبات شیمیایی با خاصیت قلیایی می باشد. گرانول های سود یا پرک های جامد هیدروکسید سدیم به رنگ سفید مایل به شیری، به فروش می رسند. سدیم هیدروکسید می تواند رطوبت هوا را جذب کند. این ماده در آب محلول است. زمانی که سود پرک در آب حل شود، خاصیت قلیایی بالایی تولید می شود. ماده جامد سدیم هیدروکسید در مایع آمونیاک حل نمی شود.

محلول به دست آمده توسط اسیدها خنثی می شود. واکنش اسید با سود طی واکنش های خنثی شدن میان محلول هیدروکسید و اسیدها انجام می‌شود؛ بنابراین به طور قطع می‌توان گفت محلول مشخصی از سود پرک، در واکنش های شیمیایی شرکت می کند. این ماده جامد می تواند کربن دی اکسید را از هوا جذب کند. در این مطلب پیرامون واکنش های شیمیایی محلول سود پرک یا محلول سدیم هیدروکسید صحبت می کنیم.درباره واکنش پذیری محلول سود پرک

• همانطور که در قسمت فوق نیز به آن اشاره کردیم، محلول های سود پرک در بسیاری از واکنش های شیمیایی شرکت می کنند. رایج ترین واکنش شیمیایی هیدروکسید سدیم، ترکیب شدن با اسیدهای مختلف است. این واکنش تحت عنوان واکنش های اسید - باز یا خنثی شدن معرفی می شود.

• یکی از موارد مهم در خصوص واکنش پذیری این ماده قلیایی با سایر مواد شیمیایی این است که همواره برای انجام بهتر واکنش ها باید محلول های تازه از سود پرک تهیه شود. همچنین غلظت محلول ها و نسبت های معین برای شرکت در واکنش شیمیایی اهمیت دارد.

• زمانی که افراد در آزمایشگاه ها نسبت به تهیه محلول های استاندارد از این ماده اقدام می کنند، محاسبات خود را بر حسب جرم مولی انجام می‌دهند؛ بر همین اساس، تعیین می‌کنند که مواد اولیه شرکت کننده در واکنش چه موادی هستند و سپس محاسبات را انجام می دهند.

• طبق اصول محاسبات شیمی، قانون موازنه جرم و موازنه بار در یک واکنش شیمیایی باید رعایت شود. بنابراین در برخی از واکنش های محلول سود پرک مشاهده می کنید که تعداد بیشتر از یک مول هیدروکسید سدیم ( بیش از یک مولکول از هیدروکسید سدیم) باید در واکنش شرکت کند. در قسمت های بعدی، مهمترین واکنش های این ماده با سایر مواد شیمیایی را به صورت کامل برای شما معرفی کرده ایم.خواص فیزیکی سود پرک – سدیم هیدروکسید

قیمتجرم مولی: 40 گرم بر مول

قیمتدانسیته: 13/2 گرم بر سانتی متر مکعب

قیمتنقطه ذوب: 321 درجه سانتی گراد

قیمتنقطه جوش: 1390 درجه سانتی گراد

قیمتحلالیت در آب 20 درجه سانتی گراد: 7/108 گرم سود پرک در 100 گرم آب

واکنش های شیمیایی برای تهیه سود پرک - هیدروکسید سدیم

• 2 Na + 2H2O = 2 NaOH + H2↑.

• 4 Na + O2 + 2H2O = 4 NaOH.

• Na2O + H2O = 2 NaOH.

• Na2CO3 + MCO3 (اشباع) = MCO3↓ + 2 NaOH (M = Ca, Sr, Ba).

• 2 NaCl + 2H2O →الکترولیز H2↑( کاتد) + Cl2↑( آند) + 2 NaOH

• 2 NaCl (ذوب) (کاتد جیوه)→الکترولیز→ 2Na(کاتد) + Cl2↑(آند).

برای خرید سود پرک، دریافت قیمت سود پرک و سفارش سایر مواد شیمیایی صنعتی می توانید با شرکت پتروآکام راد صنعت، بازرگانی مواد شیمیایی، تماس حاصل نمایید.واکنش های شیمیایی سود پرک

• NaOH-H2O = NaOH + H2O (100-400°C, خلأ).

• NaOH (رقیق) + 4H2O = [Na(H2O)4](+) + ОН(-).

• NaOH + НСl (رقیق) = NaCl + H2O.

• 2 NaOH + H2SO4 (رقیق) = Na2SO4 + H2O

• NaOH + H2SO4 (غلیظ و سرد) = NaHSO4 + H2O.

• NaOH + HNO3 (رقیق) = NaNO3 + H2O.

• NaOH (diluted) + H3PO4 (غلیظ) = NaH2PO4 + H2O

• 2 NaOH (diluted.) + H3PO4 (رقیق) = Na2HPO4 + 2H2O

• 3 NaOH (conc.) + H3PO4 (رقیق) = Na3PO4 + 3H2O.

• NaOH + HF(رقیق) = NaF + H2O

• NaOH + 2HF (غلیظ) = Na(HF2) + H2O.

• NaOH (غلیظ) + HCN = NaCN + H2O.

• 6 NaOH (رقیق) + 4 F2= OF2↑ + 6 NaF + O2↑ + 3H2O.

• 2 NaOH (غلیظ و سرد) + E2 = NaEO + NaE + H2O (E = Cl, Br, I)

• 6 NaOH (غلیظ و داغ) + 3E2 = NaEO3 + 5NaE + 3H2O. (E = Cl, Br, I)

• 12 NaOH (غلیظ و داغ) + 5Cl2 + Br2 = 2NaBrO3 + 10NaCl + 6H2O.

• 20 NaOH (غلیظ و داغ) + 7Cl2 + I2 = 2Na3H2IO6↓ +14NaCl + 8H2O

• 24 NaOH (غلیظ و سرد) + 7Cl2 + I2 = 2Na5IO6↓ +14NaCl + 12H2O.

• 6 NaOH + 3 Br2 + 2(NH3-H2O) →با زمان معین→ 6NaBr + N2↑ + 8H2O (در دمای معمولی).

• 2 NaOH (داغ) + I2 + H2O2 =2 NaI + O2↑ + 2H2O

• 2 NaOH (سرد) + I2 + H2S(گازی) = 2 NaI + S↓ + 2 H2O.

• 2 NaOH + 2Na = 2 Na2O + H2 (600°C).

• 4 NaOH + 3Ca = 3 CaO + Na2O + 2 Na + 2H2 (600°C).

• 2 (NaOH-H2O) + 2Al = 2 NaAlO2 + 3H2 (400-500°C)

• 2 NaOH (غلیظ) + 6 H2O(داغ) + 2Al = 2 Na[Al(OH)4] + 3H2↑.

• 2 NaOH (غلیظ) + 2 H2O + Zn = Na2[Zn(OH)4] + H2↑.

• NaOH (رقیق) + EO2 = NaHEO3 (E = С, S)

• 2 NaOH (غلیظ) + EO2 = Na2EO3 + H2O.

• 4 NaOH (غلیظ) + SiO2 →time→ Na4SiO4 + 2H2O

• 2 NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O (900-1000°C).

• 4 NaOH + 6NO = 4 NaNO2 + N2 + 2H2O (300-400°C).

• 2 NaOH (سرد) + NO + NO2 = 2NaNO2 + H2O

• 4 NaOH (داغ) + 4 NO2 + O2 = 4NaNO3 + 2H2O.

• 2 NaOH + Al2O3 = 2 NaAlO2 + H2O (900-1100°C)

• NaOH + Al(OH)3 = NaAlO2 + 2H2O (1000°C).

• 2 NaOH (غلیظ و داغ) + 3 H2O + Al2O3 = 2 Na[Al(OH)4]

• NaOH (غلیظ) + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4].

• 2 NaOH (غلیظ 60%) + H2O + ZnO = Na2[Zn(OH)4] (90°C)

• 2 NaOH (غلیظ) + Zn(OH)2 = Na2[Zn(OH)4] (دمای معمولی).

• NaOH (غلیظ) + NH4Cl (غلیظ) = NaCl + NH3↑ + H2O (در حال جوش).

• 2 NaOH (رقیق) + FeI2 = 2 NaI + Fe(OH)2↓ ( در حضور نیتروژن گازی N2)

• 2 NaOH (رقیق) + 2 AgNO3 = Ag2O↓ + H2O + 2 NaNO3.

• 3 NaOH (رقیق) + AlCl3 = Al(OH)3↓ + 3 NaCl

• 4 NaOH (غلیظ) + AlCl3 = Na[Al(OH)4] + 3 NaCl.

• 2 NaOH (غلیظ) + ZnCl2 = Zn(OH)2↓ + 2NaCl

• 4 NaOH (غلیظ) + ZnCl2 = Na2[Zn(OH)4] + 2 NaCl.

• 2 NaOH (غلیظ-رقیق) + Zn + 2 SO2 = Na2S2O4 + Zn(OH)2↓.

• 2 NaOH + 2 H2O + 3H2O2 (غلیظ) = Na2O2-2H2O2-4H2O↓ (0°C)

• Na2O2-2H2O2-4H2O = Na2O2 + 2 H2O2 + 4 H2O (دمای معمولی – اسید سولفوریک غلیظ H2SO4).

• 4 NaOH (ذوب) →الکترولیز→ 4Na (کاتد) + O2↑ (آند) + 2H2O.

منبع

ثبت نظر