• پارافین

  • CnH۲n+۲

  • 8002-74-2

  • PAH750

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

HR:

2

حالت در دمای 25 °C:

varies

ثبت نظر