• اتیلن گلیکول

  • C2H6O2

  • 107-21-1

  • FC72KVT52F

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.5373

HR:

3

چگالی نسبی:

1.113

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

۶۲٫۰۷

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.1132

دمای ذوب (°C):

−۱۲٫۹

دمای جوش (°C):

‎197.3

ثبت نظر