• اسید آسکوربیک

  • C6H8O6

  • 50-81-7

  • PQ6CK8PD0R

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

7.19908

HR:

2

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

۱۷۶٫۱۲

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.65

دمای ذوب (°C):

374-190

اسیدیته (pka):

4.10

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

33

ثبت نظر