• اسید استیک

  • CH3COOH

  • 64-19-7

  • Q40Q9N063P

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

99

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.45473

HR:

3

چگالی نسبی:

1.049

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

60.06

دمای ذوب (°C):

۱۶٫۵

دمای جوش (°C):

‎118.1

اسیدیته (pka):

4.76

نقطه اشتعال (°C):

43 °C

ثبت نظر