• اسید فرمیک

  • CH2O2

  • 64-18-6

  • 0YIW783RG1

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

1.88131

HR:

3

چگالی نسبی:

1.22

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

۴۶٫۰۳

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.22

دمای ذوب (°C):

۸٫۴

دمای جوش (°C):

‎100.8

اسیدیته (pka):

3.77

نقطه اشتعال (°C):

69

ثبت نظر