• اسید لاکتیک

  • C3H6O3

  • 50-21-5

  • LAG000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.6821

HR:

2

چگالی نسبی:

1.249

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

۹۰٫۰۸

دمای ذوب (°C):

53

دمای جوش (°C):

‎122 

اسیدیته (pka):

3.86

ثبت نظر