• ایزو پروپیل الکل

  • C3H8O

  • 67-63-0

  • INJ000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.45678

HR:

3

چگالی نسبی:

0.7854

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

۶۰٫۱

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

0.786

دمای ذوب (°C):

−89

دمای جوش (°C):

82.6

اسیدیته (pka):

16.5

ثبت نظر