• بوراکس|پنتا

  • Na2B4O7·10H2O or Na2[B4O5(OH)4]·8H2O

  • 1303-96-4

  • 91MBZ8H3QO

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

381.37

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.73

دمای ذوب (°C):

743

دمای جوش (°C):

‎1575

ثبت نظر