• سولفات روی

  • ZnSO4

  • 7733-02-0

  • 0J6Z13X3WO

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

6.59787

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

161.4l

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

3.54

دمای ذوب (°C):

680

دمای جوش (°C):

740

ثبت نظر