• سیلیکاژل

  • Si.O2

  • 63231-67-4

  • N.I.S.

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

چگالی نسبی:

2.2

حالت در دمای 25 °C:

S

دمای ذوب (°C):

1610

دمای جوش (°C):

2503

ثبت نظر