• منیزیم سولفات

  • MgSO4

  • ۷۴۸۷-۸۸-۹

  • ML30MJ2U7I

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

4.91969

HR:

3

چگالی نسبی:

2.66

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

120.366

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.66

دمای ذوب (°C):

1124

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

269

ثبت نظر