• گوگرد

  • S

  • 7704-34-9

  • SOD500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

1.31034

HR:

3

چگالی نسبی:

2.07

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

32.06

دمای ذوب (°C):

119

دمای جوش (°C):

444.6

ثبت نظر