• کلراید آمونیوم

  • NH4Cl

  • ۷۴۸۷-۸۸-۹

  • ML30MJ2U7I

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.18662

HR:

3

چگالی نسبی:

1.52

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

53.49

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.5274

دمای ذوب (°C):

338

دمای جوش (°C):

520

اسیدیته (pka):

9.24

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

244

حلالیت پذیری در اتانول ( مول ):

3.2

ثبت نظر