• کلراید سدیم

  • ClNa

  • 7647-14-5

  • SFT000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.38852

HR:

2

چگالی نسبی:

2.165

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

58.44

دمای ذوب (°C):

801

دمای جوش (°C):

1413

ثبت نظر