• کلروفریک

  • Cl3.Fe

  • 7705-08-0

  • FAU000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

6.62934

HR:

3

چگالی نسبی:

2.9

حالت در دمای 25 °C:

S hygr

جرم مولی (گرم در مول):

80.47

دمای ذوب (°C):

303

دمای جوش (°C):

315

ثبت نظر