• کلرید کلسیم

  • CaCl2

  • 10043-52-4

  • CAO750

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

4.53591

HR:

2

چگالی نسبی:

2.512

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

110.98

دمای ذوب (°C):

782

ثبت نظر