• کلر (پرکلرین)

  • Cl2O2.Ca

  • 7778-54-3

  • HOV500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

5.84379

HR:

3

چگالی نسبی:

2.35

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

142.98

دمای ذوب (°C):

100

ثبت نظر