• کلر

  • Cl2

اطلاعات بیشتر

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

3.2

دمای جوش (°C):

239

ثبت نظر